Realizované projekty

TEORIE A PRAXE - podpora získání stáží studentů VŠ u zaměstnavatelů, přenášení praktických zkušeností do výuky


Náplní projektu je podpora studentských praxí na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci se zaměřením na obory Pojišťovnictví a Podnikatelská informatika. V souvislosti s nárůstem počtu studentů (praktikantů) chceme rozšířit a stabilizovat síť spolupracujících podnikatelských organizací, Hospodářské fakulty TUL, studentů a absolventů jednotlivých oborů.

Vzájemné propojení univerzity s externími podniky umožní oboustranné sdílení praktických i teoretických poznatků z ekonomických a informatických oborů.

Dalším cílem projektu je vyslání akademických pracovníků na konference na území České republiky a do zahraničí. V rámci projektu budeme organizovat i vlastní konference.

Nově nabyté poznatky poté využijeme ke zdokonalení současných studijních programů.

Celkový výstup projektu zahrne na 600 podpořených studentů HF TUL a více než 20 podpořených akademických pracovníků.

Inovační tým

vedoucí odborné praxe:
Doc. Ing. Klára Antlová Ph.D
vedoucí metodik:
Doc. Ing. Jan Skrbek PhD
odborný garant:
Ing. Vlastimil Pecka
manažer projektu:
Mgr. Lenka Matuszná

Konference - 16. září 2009

RegistraceEkonomická fakulta TU v Liberci, Katedra informatiky, zažádala v roce 2008 o finanční podporu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt, který podala, byl podpořen a v květnu 2009 se mohl začít realizovat.

Prezentace firemProjektem TEORIE A PRAXE navazuje na již ukončený úspěšný projekt „Zvýšení efektivity vzdělávacího procesu v kontextu spolupráce univerzity a podnikatelského prostředí. Partnerem stávajícího se stala EDUCA QUALITY, o.s. Cílem projektu je zajistit kvalitní roční řízené praxe pro studenty 3. ročníku, rozšířit síť spolupracujících firem, zapojit studenty i představitele firem a pedagogy do aktivní spolupráce, podpořit inovaci studijního programu, propojit teoretické a praktické zkušenosti.

Educa Quality o.s.Jednou z aktivit projektu je pořádání konferencí, kde se setkají jak představitelé firem a podniků, tak studenti a jejich pedagogové. Prostor je vymezen také pro naše úspěšné absolventy.

První ze tří plánovaných konferencí proběhla 16.9.2009 v kongresovém centru Centra Babylon a.s. Zúčastnili se jí zástupci již spolupracujících firem, hosté, zájemci o spolupráci, akademičtí pracovníci, studenti a úspěšní absolventi HF TUL.

V sáleKonference byla vedena ve velmi příjemném pracovním duchu. Vedle podnětných příspěvků představitelů podniků a firem, jež mají několikaleté dobré zkušenosti se studenty zařazenými na praxe, dostali slovo i samotní studenti, kteří své zkušenosti a hlavně přínos z praxí mohli přímo prezentovat a diskutovat se svými pedagogy.

PracovníZároveň byl vytvořen prostor pro akademické pracovníky, kteří mohli nejen přednést své zkušenosti, ale také si vyměnit vzájemné poznatky a názory.

Konference beze zbytku svůj účel splnila a můžeme se v dalším roce těšit na další, která již bude obohacena o roční zkušenosti nastavené projektem TEORIE A PRAXE.

Prezentace, které na konferenci proběhly a další sounáležitosti jsou uvedeny zde.

Odborná řízená praxe

Dvousemestrová odborná řízení praxe je jednou z klíčových součástí magisterského studijního programu Systémové inženýrství a informatika oboru Manažerská informatika na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci. Její zařazení do 3. ročníku studia umožňuje zúročit a rozvinout teoretické znalosti získané při studiu prvních čtyř semestrů interdisciplinárního oboru. Zároveň na dlouhodobou praxi odbornou řízenou praxi zpravidla velmi úzce navazuje zadání bakalářského či ročníkového projektu, ve kterém studenti řeší problémy související s jejich aktivitami v průběhu praxe.

Seminář INFORMATICKÉ PRAXE 2010 je zaměřen na vzájemnou výměnu zkušeností z oblasti dvousemestrové řízené odborné praxe mezi studenty, zástupci podniků a pracovníků TU v Liberci.

Součástí semináře je prezentace Zpráv z praxe studentů - praktikantů, vykonávajících řízenou praxi v tomto školním roce.

Seminář umožní podnikům a organizacím seznámit studenty s možnostmi nabízených dlouhodobých praxí pro školní rok 2010/2011 i konzultovat efektivitu a průběh předchozích praxí se studenty závěrečných ročníků studijního oboru.

Seminář je organizován v rámci projektu OPVK: Teorie a praxe (CZ.1.07/2.2.00/07.0321), jehož cílem je inovace vzdělávacího procesu Ekonomické fakulty TUL.

INFORMATICKÉ PRAXE 2010

PřednáškaDne 12. 1. 2010 proběhl seminář INFORMATICKÉ PRAXE 2010 za účasti padesáti studentů, pedagogů a představitelů firem a podniků.

V průběhu akce představili posluchači třetích ročníků prezentace o dosavadním průběhu jejich praxí. Posluchači nižších ročníků si tak mohli udělat představu o tom, co je čeká v následujícím akademickém roce a zároveň si rozmyslet, jakou firmu si pro svou praxi vybrat.

Přínosem pro projekt TEORIE A PRAXE (CZ.1.07/2.2.00/07.0321), bylo setkání s představiteli firem, které projevily zájem o spolupráci s EF TUL – KIN. Jednání jsme zahájili se sedmi firmami, které by měly rozšířit síť spolupracujících podniků a firem.

Seminář splnil svůj záměr a byl velmi úspěšný. Setkal se velkým zájmem i u partnerských organizací. www.fpvs.cz